Algemene Voorwaarden Wagenaar Dumper Verhuur

1. Algemeen

1.1   Op alle overeenkomsten met betrekking tot verhuur van goederen en in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing en bindend.

1.2   Afwijkende afspraken buiten deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien deze door Wagenaar Dumper Verhuur, hierna aan te duiden als ‘Verhuurder’ uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.

1.3   De Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, hierna te duiden als ‘Huurder’, zijn niet van toepassing, tenzij deze door de Verhuurder en zijn Directie uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.

1.4   Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de Huurder een gedegen uitleg te hebben genoten over de werking van het gehuurde en diens gevaren. De preventieve maatregelen en andere aanwijzingen zoals uitgelegd of welke op het gehuurde of bijgevoegde productiehandleiding zijn omschreven dienen door de Huurder te allen tijde te worden opgevolgd voor het veilig kunnen werken met het gehuurde.

 

 2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij aanvraag door de Verhuurder verstrekte gegevens. Aanbiedingen behouden hun geldigheid tot maximaal 30 dagen na offertedatum, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 Alle prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW, exclusief verzekeringspremie, exclusief brandstof en exclusief schoonmaak- transport-  en reparatiekosten.

2.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden de Verhuurder nimmer, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk akkoord zijn verklaard en bevestigd.

2.4 Alle prijzen m.b.t. machines met urenteller zijn gebaseerd op maximaal 8 draaiuren per dag en 40 draaiuren per week.

2.5 Verhuurder kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor onjuistheden betreffende tarieven, afbeeldingen, vermeldingen van maatvoering, capaciteit en gewichten.

 

 3. Huurperiode en verplichtingen Huurder

3.1 De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen, voor een periode van minimaal één dag en voor maximaal de periode zoals in de overeenkomst is vermeld of uiterlijk van rechtswege 3 maanden na ingangsdatum van de huurovereenkomst.

3.2 Huurder dient het huurobject uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt te retourneren, tenzij tijdig voordien is overeengekomen dat de overeenkomst verlengd wordt.

3.3 Indien de overeengekomen huurperiode is geëindigd en het gehuurde niet is terugbezorgd, zal naar keuze van de Verhuurder, zonder dat deze daar mondeling of schriftelijk melding van behoeft te maken, de huurperiode telkens met één dag verlengd worden, danwel zal de Verhuurder de goederen onverwijld weer tot zich nemen.

3.4 De huurperiode eindigt indien het huurobject wordt afgemeld via email of telefonisch contact.

3.5 Verhuurder heeft het recht de huurprijs te berekenen tot het moment dat het huurobject geretourneerd wordt. Indien het gehuurde de eerstvolgende werkdag wordt terugbezorgd vóór 08.00 uur zal voor de dag van terugbezorgen geen huur worden berekend, tenzij anders overeengekomen.

3.6 Het huurobject dient door de Huurder in dezelfde staat terugbezorgd te worden als waarin hij deze heeft ontvangen. Dat wil zeggen, onderhouden en schoon. Extra tijd of kosten welke hieruit voortvloeien komen voor rekening Huurder.

3.7 Particuliere klanten zullen zich te allen tijde moeten kunnen legitimeren middels een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart, alvorens het huurobject in ontvangst te nemen, tenzij anders is overeengekomen.

3.8 a. Huurder is verplicht schade, vermissing, verlies, diefstal, beslaglegging en/of vorderingen van derden onverwijld, doch binnen 24 uur, te melden aan Verhuurder, nadat enig voorval heeft plaatsgevonden.

b. De Huurder is verantwoordelijk voor het dagelijks preventief onderhoud, gebruik van juiste smeermiddelen en brandstoffen gedurende de hele periode dat een huurobject in zijn bezit is.

c. De Huurder is nimmer gerechtigd om veranderingen aan het huurobject aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door de Verhuurder gegeven uitdrukkelijke toestemming.

d. De Huurder is verplicht het huurobject voor de juiste bestemming te gebruiken en als een goed huisvader te verzorgen, waarbij de bedieningsvoorschriften, die aan de Huurder bij aflevering van het object zijn overhandigd of uitgelegd, in acht genomen dienen te worden.

e. De bestuurder van een Dumper of “zelfrijdend voertuig” moet aantoonbaar bevoegd zijn.

De bestuurder heeft minimaal een geldig T-rijbewijs(trekker) of B rijbewijs in bezit.

3.9 Het is verboden om het huurobject buiten Nederland te brengen en/of gebruiken zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van de Verhuurder.

3.10 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, draagt de Huurder zorg voor alle benodigde vergunningen, toestemmingen en machtigingen, indien vereist.

 

4. Vervoer, afhalen, levertijd

4.1 Indien Verhuurder zich tegenover Huurder heeft verplicht het gehuurde materiaal bij de Huurder te bezorgen, zal Verhuurder ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Niet nakomen van de levertijd door Verhuurder kan echter nooit aanspraak doen geven op schadeloosstelling, ook niet na eventuele ingebrekestelling door Huurder.

4.2 Het huurobject dient direct bij ontvangst te worden gecontroleerd door de Huurder. Reclames  moeten op de dag van aflevering worden gemeld. Na ingebruikname worden geen reclames meer geaccepteerd.

4.3 De Verhuurder heeft het recht, zonder Huurder op de hoogte te stellen, om het huurobject te ruilen door gelijkwaardig materieel, zonder dat de Huurder enig recht op schadevergoeding heeft.

5. Schade en risico

5.1 Huurder is verplicht gebruik te maken van de door Verhuurder afgesloten materieelpolis. Hiervoor wordt een toeslagpercentage berekend over de huursom van de verzekerde huurobjecten waarbij de Huurder een bedrag voor eigen risico dient te aanvaarden. (zie tevens verkorte Schade & risico regeling)

5.2 Indien na akkoord van Wagenaar Dumper Verhuur, geen gebruik wordt gemaakt van de materieelpolis van Wagenaar Dumper Verhuur, dient Huurder een formulier te ondertekenen waardoor er geen enkele aanspraak op deze materieelpolis gemaakt kan worden. Verhuurder is daarna niet meer aansprakelijk te stellen voor enigerlei schade, die het huurobject na de in ontvangstneming of aflevering mocht oplopen, noch voor de daardoor indirecte geleden schade of ev. gevolgschades. De Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/of letsel, welke eventueel wordt toegebracht door het huurobject.

In dit geval dienen alle risico’s, vanaf het moment van overdracht van het materiaal aan Huurder of diens gevolmachtigde, door de Huurder te worden verzekerd tegen alle verzekerbare schades bij een solide maatschappij. De desbetreffende polisrechten draagt de Huurder daarbij over aan de Verhuurder. In geval van diefstal, schade, breuk of manco wordt ofwel de reparatiekosten of nieuwwaarde in rekening gebracht.

5.3 Indien buiten de schuld van de Huurder een schade/storing aan het huurobject is ontstaan, heeft hij recht op vervanging door gelijkwaardig materieel gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst.

 

6. Eigendom en Rechten Derden

6.1 Te allen tijde behoudt de Verhuurder het eigendom van het huurobject en de Verhuurder heeft het recht het huurobject te controleren of te laten controleren.

6.2 Iedere vervreemding, bezwaring of afstand doening van het huurobject, zowel om baat als om niet ten behoeve van een derde is zonder uitdrukkelijke toestemming van de Verhuurder verboden. Lid 8.2 is hier van overeenkomstige toepassing.

6.3 Indien het huurobject tijdens de looptijd van de overeenkomst, door wat voor reden dan ook, verloren of uit de macht van de Huurder geraakt, dient de Huurder direct de Verhuurder op de hoogte stellen en is hij gehouden binnen 8 dagen de kosten te vergoeden, zodat de Verhuurder per direct een gelijkwaardig artikel kan inkopen. Huurderving moet worden betaald vanaf de eerste dag waarover geen huurpenningen ontvangen kunnen worden, voor het desbetreffende artikel. In geval van een strafbaar feit (brand, diefstal, of vandalisme) dient de Verhuurder direct op de hoogte gesteld te worden, tevens moet de Huurder binnen 24 uur aangifte doen en een kopie van deze aangifte aan de Verhuurder doen toekomen.

6.4 De Huurder verbindt zich de Verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op haar roerende of onroerende goederen of op de aan hem verhuurde goederen of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, aanvraag surseance van betaling of onder curatele stelling. De Huurder is altijd verplicht de curator, bewindvoerder of beslag leggende deurwaarder op de hoogte te brengen van de met de Verhuurder bestaande huurovereenkomst. Tevens is Huurder verplicht aanspraken van derden op het gehuurde materiaal af te wijzen en Verhuurder terzake te vrijwaren, alsmede het huurobject direct te retourneren aan de Verhuurder.

6.5 DERDENBEDING eigenaar/pandhouder:

a. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van het huurobject bij een derde kan (komen te) berusten of dat het huurobject kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.

b. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst het huurobject op eerste verzoek aan derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het huurobject zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

c. Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het huurobject door Huurder zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met hem te sluiten, voor de restant looptijd van de onderhavige overeenkomst onder gelijkluidende condities.

d. Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikel 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.

e. Het hiervoor in lid a t/m e opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder of Verhuurder worden herroepen.

 

 8. Overmacht

8.1 Overmacht houdt in: Alle omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van overeenkomst verhinderen en die niet aan de Verhuurder zijn toe te rekenen.

8.2 Bij overmacht heeft de Verhuurder de keuze om: De termijn van aflevering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Verhuurder in welke vorm dan ook verplicht is enige vorm van schadevergoeding te voldoen.

 

9. Betaling

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de verhuur van materieel aan particuliere Huurders uitsluitend op basis van betaling van een waarborgsom vooraf.

9.2 Indien betalingen op rekening worden overeengekomen, dienen betalingen te geschieden per automatische incasso of binnen 14 dagen na factuurdatum of schriftelijk anders overeengekomen, op een door de Verhuurder aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.

9.3 Indien de overeengekomen betalingstermijn overschreden wordt, vervallen eventuele kortingen en heeft de Verhuurder het recht alsnog de volledige huurprijs in rekening te brengen.

9.4 Huurder wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn indien hij niet binnen de overeenkomstige termijn heeft betaald, zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist. De Verhuurder heeft in dit geval recht op vergoeding van rente gelijk aan 1.5% per maand vanaf de vervaldag. Een gedeelte van een maand wordt als hele maand gerekend.

9.5 Alle redelijke gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, vallende op de inning van de vordering, zijn voor rekening van de nalatige Huurder. Buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag, met een minimum van € 300,-.  Bovenop de kosten zoals genoemd is Verhuurder gerechtigd vaste administratiekosten van € 40,-  te rekenen.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 De Huurder en de persoon die het huurobject laat afhalen of de huurovereenkomst tekent, blijft te allen tijde verantwoordelijk en dus aansprakelijk voor het huurobject en het betalen van de huurpenningen en eventuele bijkomende kosten.

10.2 De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij Huurder als bij derden. Dit tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de Verhuurder.

10.3 Verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de klant door welke oorzaak dan ook. Onkosten of schade bij stagnatie  van werk door uitvallen van het gehuurde kunnen niet op Verhuurder verhaald worden. Huurder dient zich zo nodig hiervoor zelf te verzekeren.

10.4 De Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor fouten van personeel van Verhuurder, danwel van personen die door de Verhuurder worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst. Dit tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan Verhuurders kant.

10.5 De Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten of gebreken in door derden of Huurder ter beschikking gestelde gegevens.

10.6 Aansprakelijkheid voor schade van materieel aan derden gedurende, tijdens of na reparatie, keuring, (de) montage, opslag, onderhoud of verblijf, etc. is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

11. Annulering, opschorting en ontbinding

11.1 Indien de Huurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, is de Verhuurder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder enige vorm van aansprakelijkheid in de ruimste zin van het woord. Ook in geval van faillissement, surseance van betaling van de Huurder of bij stillegging, verkoop of liquidatie van Huurders bedrijf, is de Verhuurder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel te ontbinden zonder enige aansprakelijkheid, in de ruimste zin van het woord.

11.2 De Huurder is in het geval van ontbinding alle oorspronkelijke huurtermijnen verschuldigd, onverminderd het recht van Verhuurder op volledige schadevergoeding. Deze huurtermijnen zijn dan ook direct opeisbaar, alsmede buitengerechtelijke kosten van de Verhuurder.

 

 12.Toepasselijk recht/geschillen

12.1 Op alle door Verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.

12.2 Alle onenigheden die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit met de Verhuurder gesloten overeenkomsten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Verhuurder of een nader door de Verhuurder aangewezen rechtbank in Nederland, onder toepassing van het Nederlands recht.

 

13.Verwerking persoonsgegevens van de Huurder

13.1 De persoonsgegevens die worden vermeld op de overeenkomst tot verhuur worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder de overeenkomst tot verhuur uitvoeren en huurder de optimale service en actuele productinformatie geven. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien sprake is van tanken zonder betaling.

 

Verkorte schade en risico regeling Wagenaar Dumper Verhuur.

Op alle huurovereenkomsten is de door Wagenaar Dumper Verhuur afgesloten materieelpolis van toepassing zoals gesteld in onze Algemene Voorwaarden bij 5.1, tenzij anders is overeengekomen.

Omvang van de dekking

Schade door verlies of beschadiging van het verzekerde object of een deel daarvan als gevolg van: Een van buiten aankomend onheil, alsmede brand, ontploffing, botsen, aanraken, stoten, slippen, omslaan of te water of van de weg geraken. Enig gebrek, eigen bederf of uit de aard en de natuur van het verzekerde object zelf onmiddellijk voortspruitende.

Het WA-risico is gedekt conform de voorwaarden Nederlandse Beurspolis voor landmateriaal 1991.

 

Verzekerde bedragen

Wanneer het verzekerde huurobject valt onder het regime Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is tevens schade meeverzekerd wegens wettelijke aansprakelijkheid tot maximaal € 2.250.000,- per gebeurtenis. De maximaal verzekerde som voor casco schade of  voor schade aan ondergrondse kabels, buizen en leidingen is beperkt tot € 250.000,- per gebeurtenis.

 

Verzekerde objecten, periode en verzekeringsgebied

De huurobjecten, zoals vermeld op de getekende huurovereenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder.

De periode, zoals vermeld op de getekende huurovereenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder.

De schade & risicoregeling geldt voor gebeurtenissen in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

 

Algemene uitsluitingen

a. Schade aan of diefstal van het verzekerde huurobject veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid van de Huurder en/of diens personeel die een gevolg is van te verwijten onvoldoende onderhoud van en/of onvoldoende zorg voor het object.

b. Schade aan of diefstal van het verzekerde huurobject veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van de Huurder en/of diens personeel.

c. Indien preventieve maatregelen en andere aanwijzingen van de Verhuurmedewerker, het huurcontract of productiehandleiding niet aantoonbaar door Huurder zijn opgevolgd.

d. Aansprakelijkheidsclaims wegens schade aan ondergrondse kabels, buizen en leidingen indien niet de gebruikelijke zorgvuldigheid in acht is genomen (onder meer raadplegen KLIC of toestemming van de kabel/leiding eigenaar of beheerder).

e. Indien de Huurder het gehuurde huurobject doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan derden afstaat.

f. Indien Huurder het gehuurde heeft gebruikt of heeft laten gebruiken voor andere doeleinde dan waarvoor het gehuurde bedoeld is.

 

Schade en risico regeling (A)

Voor de schade en risico regeling (A) wordt een toeslagpercentage van 8% over de huursom van de verzekerde huurobjecten berekend.

In geval van een gedekte schade geldt er een eigen risico per huurobject voor rekening van de Huurder van:

-     €750,- bij een WA-schade

-     €1000,- bij schade aan ondergrondse kabels en leidingen

-     10% van het schadebedrag met een minimum van €1250,- bij diefstal

-     €750,- bij alle overige schades

Zodra een Huurder kennis draagt van een gebeurtenis die voor verzekeraars tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij verplicht:

Schades en overige gevallen binnen 8 uur, doch in ieder geval binnen 24 uur aan de verhuurder te melden en te allen tijden voor het beëindigen van de Huurovereenkomst.

Zo spoedig mogelijk alle gegevens aan de verzekeraars te verstrekken en stukken aan de Verhuurder door te zenden.

De Verhuurder zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de Verhuurder zou kunnen schaden. Ingeval van (poging tot) diefstal of enig ander strafbaar feit binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en andere daarvoor in aanmerking komende personen. Ingeval van schade aan derden zich te onthouden van het erkennen van schuld of het doen van een toezegging tot enige betaling.

De verzekering geeft geen dekking, indien de verzekerde één van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraars heeft geschaad.

De Verhuurder kan opname van de schade & risico regeling te allen tijde en zonder opgaaf van redenen weigeren.

 

Deze voorwaarden zijn opgesteld door Wagenaar Dumper Verhuur, versie 01-2019

Aan de hierin vermelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.